dnes je 14.4.2024

Input:

189/2009 Z.z., Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, v znení účinnom k 1.9.2018

189/2009 Z.z.
[zrušené č. 282/2020 Z.z.]
ZÁKON
z 29. apríla 2009
o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 5 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) niektoré pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov,1)
b) výkon štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,
c) práva a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „prevádzkovateľ”),
d) registráciu prevádzkovateľov a inšpekčných organizácií,
e) podrobnosti o výkone kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby,
f) označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,
g) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby
Orgánmi štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby sú:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”),
b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav”).
§ 3
Ministerstvo
Ministerstvo
a) riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby,
b) koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologickú poľnohospodársku výrobu,
c) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu kontrolného ústavu,
d) zverejňuje na návrh kontrolného ústavu vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zoznam hnojív, zoznam krmív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
§ 4
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav
a) je príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,1)
b) vedie register
1. prevádzkovateľov,
2. inšpekčných organizácií,
c) vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „kontrola”),
d) vykonáva dozor nad činnosťou inšpekčnej organizácie,
e) registruje prevádzkovateľa a vykonáva zmeny v registri,
f) vydáva súhlas na dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby dovozcovi podľa osobitných predpisov,1)
g) informuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát”) a s inšpekčnými organizáciami členských štátov a iných štátov,
h) ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi1) pre ekologickú poľnohospodársku výrobu.
§ 5
Registrácia
(1) Žiadosť o registráciu predkladá žiadateľ na tlačive vydanom kontrolným ústavom. Prílohy k žiadosti o registráciu sú:
a) doklad o forme podnikania,
b) deklarácia pozemkov,
c) údaje podľa osobitného predpisu2) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemkom a nájomná zmluva,3) ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku,
d) grafická príloha so situačným vyznačením pozemkov,4) na ktorých mieni žiadateľ vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu.
(2) Register obsahuje
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa, ak ide o právnickú osobu,
b) druh a miesto výkonu činnosti,
c) registračné