dnes je 14.4.2024

Input:

188/2018 Z.z., Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

188/2018 Z.z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 22. júna 2018
o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 59 písm. m) zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o fľaši ako odmernej nádobe, menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby, celkový objem fľaše ako odmernej nádoby, skutočný objem fľaše ako odmernej nádoby, expanzný objem fľaše ako odmernej nádoby, hĺbku hladiny fľaše ako odmernej nádoby, najväčšiu dovolenú chybu objemu fľaše ako odmernej nádoby,
b) požiadavky na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby a referenčné metódy štatistickej kontroly skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby,
c) požiadavky na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení, požiadavky na určité výrobky v spotrebiteľskom balení, referenčnú metódu štatistickej kontroly skutočného obsahu a rady hodnôt menovitých množstiev určitých výrobkov v spotrebiteľskom balení a
d) tvar značky „e”.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby objem fľaše ako odmernej nádoby určený pri teplote 20 °C, vyznačený na fľaši ako odmernej nádobe, ktorý má fľaša ako odmerná nádoba obsahovať, ak je naplnená za podmienok použitia, na ktoré je určená,
b) celkovým objemom fľaše ako odmernej nádoby objem kvapaliny vo fľaši ako odmernej nádobe naplnenej po okraj fľaše ako odmernej nádoby určený pri teplote 20 °C,
c) skutočným objemom fľaše ako odmernej nádoby objem kvapaliny, ktorý fľaša ako odmerná nádoba skutočne obsahuje, keď je naplnená za podmienok, ktoré zodpovedajú teoreticky menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby, určený pri teplote 20 °C,
d) expanzným objemom fľaše ako odmernej nádoby rozdiel medzi celkovým objemom fľaše ako odmernej nádoby a menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby,
e) hĺbkou hladiny fľaše ako odmernej nádoby zvislá vzdialenosť hladiny, ktorá zodpovedá menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby, od horného okraja fľaše ako odmernej nádoby,
f) najväčšou dovolenou chybou objemu fľaše ako odmernej nádoby najväčší dovolený rozdiel medzi menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby a skutočným objemom fľaše ako odmernej nádoby určený pri teplote 20 °C.
§ 3
Podrobnosti o fľaši ako odmernej nádobe
(1) Fľaša ako odmerná nádoba je zhotovená tak, že
a) je uzatvárateľná,
b) sa používa na skladovanie, prepravu alebo dodávku kvapalín a
c) má menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby od 0,05 l do 5 l vrátane.
(2) Fľaša ako odmerná nádoba je samostatným obalom spotrebiteľského balenia podľa § 2 písm. u) zákona.
(3) Požiadavky na kontrolu skutočného objemu fľaše