dnes je 14.4.2024

Input:

184/1993 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o krmivách

184/1993 Z.z.
[zrušené č. 271/2005 Z.z.]
Z Á K O N
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1993
o krmivách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto zákona je vytvoriť podmienky na zachovanie a zlepšovanie úžitkovosti chovaných zvierat, ich zdravia a akosti výrobkov z ich chovu používaním vhodných krmív, ako aj na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred zdravotnou závadnosťou a inými nepriaznivými účinkami používaných krmív.
(2) Na dosiahnutie účelu uvedeného v odseku 1 tento zákon upravuje
a)  práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré krmivo uvádzajú do obehu (ďalej len „dodávateľ”),
b)  pravidlá výkonu štátnej odbornej kontroly krmív.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)  krmivom
1.  kŕmne suroviny - všetky rastlinné a živočíšne produkty v prirodzenom alebo konzervovanom stave, ako aj produkty ich priemyselného spracovania a anorganické a organické látky, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat,
2.  doplnkové látky - prípravky, ktoré dopĺňajú vlastnosti kŕmnych surovín a nie sú liečivami1),
3.  premixy - zmesi doplnkových látok s nosičmi (vehikulami), ktoré sú určené na výrobu kŕmnych zmesí,
4.  kŕmne zmesi - zmiešané kŕmne suroviny určené na kŕmenie zvierat,
b)  uvádzaním krmiva do obehu - výroba a spracúvanie krmív, ich dovoz, ponúkanie a skladovanie za účelom predaja, ako aj výroba a spracúvanie krmiva pre vlastný chov zvierat, ak sa výrobky z tohto chovu dodávajú na trh,
c)  hospodárskymi krmivami - najmä šťavnaté krmivá, siláže, senáže, seno, lúčny porast, slama, zemiaky, repa.
Registrácia
§ 3
Uvádzať do obehu možno len krmivo, ktoré bolo na základe overenia jeho akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané do registra krmív; to neplatí, ak ide o krmivo, ktoré registrácii nepodlieha (§ 4).
§ 4
(1) registrácii nepodliehajú
a)  hospodárske krmivá,
b)  všeobecne používané kŕmne suroviny na výrobu kŕmnych zmesí,
c)  krmivo vyrobené v rámci skúšobnej výroby (§ 11),
d)  krmivo určené na účely povoleného biologického overovania (§ 12),
e)  krmivo dovezené na územie republiky a určené na kŕmenie vlastných zvierat na výstavách, ak tieto zvieratá alebo výrobky z nich sa nebudú uvádzať do obehu.
(2) Hospodárske krmivá a ich produkty po priemyselnom spracovaní a všeobecne používané kŕmne suroviny na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré nepodliehajú registrácii, podrobnejšie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 5
(1) Register krmív je zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje o krmivách a ich dodávateľoch ustanovené týmto zákonom.
(2) Register krmív vedie ústav pre štátnu odbornú kontrolu krmív, ktorým je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav”). Kontrolný ústav je právnickou osobou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(3) Kontrolný ústav uverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky najmenej raz ročne prehľad krmív a ich výrobcov a dovozcov zapísaných v registri krmív.
(4) Do registra krmív môžu nahliadnuť a robiť si z neho výpisy orgány štátnej správy, ak to