dnes je 14.4.2024

Input:

168/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu

168/2004 Z.z.
[zrušené č. 597/2006 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. marca 2004,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z.z. (ďalej len zákon ) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie ustanovuje
a) rody a druhy zelenín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých sadivo (§ 2 ods. 20 zákona) a sadenice (§ 2 ods. 29 zákona) pri výrobe a uvádzaní do obehu musia spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,
b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín,
c) požiadavky na výrobu sadiva a sadeníc zelenín a podmienky pre dodávateľov (§ 13 ods. 1 zákona) na sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu sadiva a sadeníc zelenín,
d) podmienky uvádzania sadiva a sadeníc zelenín do obehu,
e) podmienky výkonu kontroly sadiva a sadeníc zelenín dovezených podľa § 8,
f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní sadiva a sadeníc zelenín,
g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality sadiva a sadeníc zelenín uvádzaných do obehu.
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a) sadivo a sadenice zelenín, ktoré sú preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len tretia krajina ) a ktoré sú riadne označené, dostatočne izolované a ich zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 3 ods. 2; výroba a vývoz tohto sadiva a sadeníc sa riadi podľa uzavretej zmluvy,
b) osivo zelenín, ktorého uvádzanie do obehu upravuje osobitný predpis.1)
§ 2
Rody a druhy zelenín
(1) Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu musia spĺňať tie rody a druhy zelenín a ich hybridy, ktoré sú uvedené v časti B zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín2) (ďalej len zoznam zelenín ).
(2) Podzemky a iné časti rastlín iných rodov alebo druhov zelenín alebo ich hybridov musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu, ak sa do nich navrúbľoval alebo má sa navrúbľovať biologický materiál ktorejkoľvek zo zelenín, ktorá je zapísaná v zozname zelenín.
§ 3
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu
sadiva a sadeníc zelenín
(1) Za vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín zodpovedá dodávateľ na všetkých stupňoch ich výroby a uvádzania do obehu.
(2) Zdravotný stav sadiva a sadeníc zelenín musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.3) Zoznam špecifických škodlivých organizmov a chorôb, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu sadiva a sadeníc zelenín, je uvedený v prílohe č. 1.
(3) Sadivo a sadenice zelenín uvádzané do obehu musia spĺňať tieto požiadavky:
a) pri vizuálnej kontrole sa na nich v podstate nesmú vyskytovať škodlivé organizmy a choroby uvedené v prílohe č. 1