dnes je 14.4.2024

Input:

163/2001 Z.z., Zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch, v znení účinnom k 1.11.2008

163/2001 Z.z.
ZÁKON
z 5. apríla 2001
o chemických látkach a chemických prípravkoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
128/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení § 23, § 25, § 27, § 29 a § 39
217/2003 Z.z.
1. 7. 2003
mení § 1, § 5, § 10, § 26, § 37 a § 40
434/2004 Z.z.
1. 8. 2004
mení, 27 novelizačných bodov
308/2005 Z.z.
1. 8. 2005
mení, 41 novelizačných bodov
308/2005 Z.z.
8. 10. 2005
mení, 7 novelizačných bodov
308/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 5 novelizačných bodov
95/2007 Z.z.
1. 4. 2007
mení, 10 novelizačných bodov
405/2008 Z.z.
1. 11. 2008
mení a doĺňa 15 novelizačných bodov
 14a) Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
 
 16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 23) Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. I nariadenia (ES) č. 850/2004.
 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy zákona
(1) Tento zákon ustanovuje
a) podmienky výroby,1) dovozu a vývozu2) chemických látok3) (ďalej len „látka”), látok obsiahnutých v chemických prípravkoch4) (ďalej len „prípravok”) a látok obsiahnutých vo výrobkoch5) (ďalej len „výrobok”) a ich uvedenie na trh,6)
b) práva a povinnosti podnikateľa,7) ktorým je výrobca, dovozca, následný užívateľ, distribútor, výrobca výrobku, dodávateľ látky alebo prípravku, príjemca látky alebo prípravku, dodávateľ výrobku, príjemca výrobku a registrujúci,8)
c) požiadavky na klasifikáciu, balenie, označovanie, používanie z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia podľa osobitného predpisu,9)
d) podmienky uvádzania detergentov na trh podľa osobitného predpisu,10)
e) podmienky dovozu a vývozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov podľa osobitného predpisu,11)
f) pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly a dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
g) ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov.12)
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na látky a prípravky uvedené v osobitnom predpise.13)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) existujúcou látkou látka uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (ďalej len „EINECS”),
b) novou látkou látka, ktorá nie je uvedená v EINECS,
c) testovacím pracoviskom prevádzková jednotka, v ktorej sa vykonávajú neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok (ďalej len „neklinické štúdie”), a ak ide o neklinické štúdie vykonávané na viacerých miestach, testovacím pracoviskom sa rozumie miesto, na ktorom pracuje vedúci neklinickej štúdie a všetky jednotlivé testovacie miesta, ktoré sa jednotlivo alebo ako celok považujú za testovacie pracoviská a vlastnia ich alebo majú ich v oprávnenej držbe fyzické osoby alebo právnické osoby,
d) neklinickou štúdiou skúška alebo súbor skúšok, ktorými sa za určených laboratórnych podmienok alebo v určenom prostredí testuje testovaná látka s cieľom získať údaje o jej vlastnostiach alebo jej bezpečnosti,
e) akreditujúcou osobou osoba monitorujúca dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe testovacími pracoviskami a plnenie ostatných úloh týkajúcich sa zásad správnej laboratórnej praxe,
f) inšpekciou testovacieho pracoviska kontrola postupov testovacieho pracoviska a praktických zvyklostí smerujúcich k dosiahnutiu stupňa zhody so zásadami správnej laboratórnej praxe, počas ktorej sa skontrolujú systémy riadenia a pracovné postupy testovacieho pracoviska,
g) inšpektorom osoba vykonávajúca inšpekciu testovacích pracovísk a audity neklinických štúdií v zastúpení