dnes je 17.4.2024

Input:

160/2009 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

160/2009 Z.z.
Zákon
z 15. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z.z., zákona č. 510/2002 Z.z., zákona č. 162/2003 Z.z., zákona č. 594/2003 Z.z., zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 635/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 7/2005 Z.z., zákona č. 266/2005 Z.z., zákona č. 336/2005 Z.z., zákona č. 213/2006 Z.z., zákona č. 644/2006 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., zákona č. 70/2008 Z.z. a zákona č. 552/5008 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 103 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) pravidlá založenia, vedenia a zrušenia účtov majiteľov vedených centrálnym depozitárom a klientskych účtov členov a pravidlá pre poskytovanie s tým súvisiacich služieb vrátane spôsobu odovzdávania výpisu z účtu podľa § 105 ods. 7,”.
2. V § 105 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá až piata veta, ktoré znejú:
„Ak centrálny depozitár alebo člen vedie účet majiteľa za odplatu, je povinný odovzdať majiteľovi účtu výpis z tohto účtu v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety aspoň raz ročne, ak nie je dohodnuté inak. Centrálny depozitár je povinný na žiadosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky odovzdať fyzickým osobám, ktorých okruh určí Fond národného majetku Slovenskej republiky v tejto žiadosti, výpis z účtu majiteľa v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety. Odovzdaním tohto výpisu z účtu majiteľa sa považuje povinnosť podľa druhej vety za splnenú. Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa.”.
3. V § 110 ods. 2 prvej vete sa za slová „odseku 1” vkladá čiarka a slová „na účely podľa § 105 ods. 7 tretej vety”, slovo „a” sa nahrádza čiarkou a za slová „ods. 6” sa vkladajú slová „a na účely podľa § 110b ods. 1”.
4. § 110 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára členovi, ktorého centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisov z účtu majiteľa. Poverený člen môže poskytnuté údaje použiť len na účely vykonávania činnosti, na ktorú ho poveril centrálny depozitár.”.
5. Za § 110a sa vkladá § 110b, ktorý znie:
㤠110b
(1) Centrálny depozitár je povinný na žiadosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky zaslať fyzickým osobám podľa § 105 ods. 7 tretej vety informáciu o možnosti prevodu cenných papierov podľa osobitného predpisu;97cobsah tejto informácie určí Fond národného majetku Slovenskej republiky.
(2) Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena zaslaním informácie podľa odseku 1.
(3) Centrálnemu depozitárovi patrí za odovzdanie výpisu z