dnes je 14.4.2024

Input:

15/1994 Z.z., Zákon Slovenskej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

15/1994 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 326/2005 Z.z.]
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje
úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 20. decembra 1977 č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 8. marca 1991 č. 131/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady z 5. novembra 1991 č. 510/1991 Zb. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 13. júla 1993 č. 183/1993 Z.z.
Z Á K O N
[zrušené nepriamo č. 326/2005 Z.z.]
S L O V E N S K E J N Á R O D N E J R A D Y
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
P R V Á Č A S Ť
HOSPODÁRENIE V LESOCH
Prvý oddiel
Úvodné ustanovenie
§ 1
Všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a správu (vlastníctvo, užívanie) musia sa plánovite obhospodarovať ako lesný fond tak, aby sa zabezpečovali a zlepšovali funkcie lesov pri zachovaní trvalého pôsobenia účinkov lesov a utvárali predpoklady na racionalizáciu lesného hospodárstva. Na tieto účely slúži hospodárska úprava lesov, ktorej výsledkom sú predovšetkým lesné hospodárske plány.
Druhý oddiel
Hospodárska úprava lesov a lesné hospodárske plány
§ 2
Poslanie a obsah hospodárskej úpravy lesov a lesných hospodárskych plánov
(1)  Hospodárska úprava lesov zahŕňa opatrenia zamerané na zisťovanie stavu lesov a prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienok hospodárenia v nich. V rámci hospodárskej úpravy lesov sa vypracúvajú podklady na určovanie dlhodobých cieľov, výhľadov a plánovaných úloh integrovaného hospodárenia v lesoch z hľadiska zvyšovania produktívnosti, zabezpečenia racionálneho využívania a ochrany lesov; sleduje sa tiež uskutočňovanie týchto cieľov a plnenie úloh.
(2)  Lesné hospodárske plány sú nástrojom na cieľavedomé hospodárenie v lesoch sledujúce zlepšovanie funkcií lesov; určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažieb dreva a ostatných funkcií lesov.
(3)  Lesné hospodárske plány obsahujú
a)   záväzné údaje, ktorými pre jednotky priestorového rozdelenia lesa sú hospodársky spôsob a jeho forma, horná hranica objemu obnovnej úmyselnej ťažby, horná hranica objemu výchovnej úmyselnej ťažby v porastoch s vekom nad 50 rokov, dolná hranica objemu výchovnej úmyselnej ťažby v porastoch s vekom do 50 rokov, plocha prerezávky a výchovnej ťažby, obnovené zastúpenie hlavných drevín,
b)   smerné ukazovatele a údaje, ktorými sú najmä hospodársky tvar lesa, umiestnenie a postup ťažieb, postup premien a prevodov a meliorácie lesných pozemkov,
c)   orientačné ukazovatele, ktorými sú napríklad charakteristiky prírodných, ekonomických a technických podmienok hospodárenia v lesoch.
(4)  Pri určovaní údajov podľa odseku 3 písm. a) sa v hospodárskych lesoch prihliada aj na rozloženie zásob dreva, prírastkové pomery a ťažbovú plynulosť; v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa prihliada na formy hospodárskych spôsobov