dnes je 14.4.2024

Input:

147/2008 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde, v znení účinnom k 1.12.2008

147/2008 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2008
o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu a poľnohospodárskej pôde
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
401/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení § 2 ods. 3
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády podľa osobitného predpisu1) upravuje podmienky poskytovania platby v územiach európskeho významu2) (ďalej len „platba”) na poľnohospodárskej pôde.
§ 2
(1) Platbu možno poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „žiadateľ), ktorá hospodári na poľnohospodárskej pôde v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v štvrtom a piatom stupni ochrany3) (ďalej len „poľnohospodárska pôda”).
(2) Ak sa pôdny blok4) alebo diel pôdneho bloku5) nachádza len na časti územia zaradeného do Národného zoznamu území európskeho významu,6) platba sa poskytne len na túto časť.
(3) Platba na 1 ha trvalého trávnatého porastu je 80,33 eura ročne. Ak sa platba poskytne v slovenských korunách, celková výška platby sa prepočíta na slovenské koruny kurzom podľa osobitného predpisu.6a)
§ 3
(1) Žiadosť o platbu7) môže podať žiadateľ, ktorý
a) vykonáva poľnohospodársku činnosť8) na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v území európskeho významu, vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov v druhu pozemku trvalý trávny porast, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom,
b) dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,9)
c) hospodári podľa požiadaviek na hospodárenie ustanovených osobitným predpisom10) na celej ploche poľnohospodárskeho podniku,11)
d) sa zaviaže čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa písmena a) v území európskeho významu najmenej päť rokov od poskytnutia prvej platby.
(2) Žiadateľ podáva žiadosť o platbu ako súčasť jednotnej žiadosti12) spolu s identifikačným listom13) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra”).
(3) Žiadosť o platbu sa podáva agentúre každoročne do 15. mája príslušného kalendárneho roka počas trvania záväzku podľa odseku 1 písm. d).
(4) Prílohou k žiadosti o platbu je
a) zoznam dielov pôdnych blokov zaradených do oblastí územia európskeho významu s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy,
b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c) čestné vyhlásenie podľa odseku 1 písm. d).
§ 4
Žiadateľ o platbu na poľnohospodársku pôdu musí na ploche podľa § 3 ods. 1 písm. a) spĺňať tieto podmienky:
a) neaplikovať prípravky na ochranu rastlín ani dodatkové hnojivá; povolené je len hnojenie exkrementmi pasúcich sa zvierat,
b) zabezpečiť pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení len do veľkosti stáda pod 30 veľkých dobytčích