dnes je 14.4.2024

Input:

14/1994 Z.z., Zákon o lesoch (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

14/1994 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 326/2005 Z.z.]
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje
úplné znenie zákona z 26. októbra 1977 č. 61/1977 Zb. o lesoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom z 21. mája 1991 č. 229/1991 Zb. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júla 1993 č. 183/1993 Z.z.
Z Á K O N
O L E S O C H
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
P R V Á Č A S Ť
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1 §
Lesy sú jedným z najväčších bohatstiev našej vlasti, sú jednou zo základných zložiek životného prostredia a poskytujú trvalý zdroj dreva pre národné hospodárstvo.
Lesy ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín a živočíchov aj ich spoločenstiev, uchovávajú prírodné krásy a sú aj zdrojom zdravia a osvieženia obyvateľstva. Pre všetky tieto funkcie lesov (ďalej len „funkcie lesov”) je nevyhnutné chrániť lesný fond, ktorý tvoria pozemky patriace do lesného pôdneho fondu a lesné dreviny na nich; zároveň sa treba sústavne a plánovite starať o zvelebovanie lesov, hospodáriť v nich podľa zásad pokrokovej biológie, techniky a ekonomiky.
D R U H Á Č A S Ť
LESNÝ PÔDNY FOND A JEHO OCHRANA
Oddiel 1
Lesný pôdny fond
§ 2
Vymedzenie lesného pôdneho fondu
(1) Lesný pôdny fond tvoria pozemky, ktoré sú trvale určené na plnenie funkcií lesov (ďalej len „lesné pozemky”). Lesnými pozemkami sú
a)  pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov (ďalej len „lesné porasty”), a pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom obnoviť ich alebo s cieľom s cieľom zriadiť lesné škôlky, prípadne lesné semenové plantáže,
b)  pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre ne nepostrádateľné (rozdeľovacie prieseky, lesné cesty, plochy horných lesných skladov a pod.),
c)  pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií.
(2) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže za lesné pozemky vyhlásiť
a)  pozemky, ktoré možno najhospodárnejšie využiť na zalesnenie,
b)  pozemky, ktoré sa majú zalesniť najmä z vodohospodárskych, pôdoochranných, zdravotných, rekreačných a estetických dôvodov,
c)  nezalesnené pozemky vnútri lesov, ktoré slúžia alebo majú slúžiť na plnenie funkcií lesov, najmä pri tvorbe a ochrane prírodného prostredia.
(3) Pri pochybnostiach, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho fondu podľa odseku 1, rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(4) Lesnými pozemkami nie sú, a ani sa za ne nemôžu vyhlásiť pozemky, ak sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.1)
§ 3
Evidencia lesného pôdneho fondu
(1) Správca, vlastník alebo užívateľ lesných pozemkov (ďalej len „užívateľ lesných pozemkov”) je povinný oznámiť každú zmenu v správe (vlastníctve, užívaní) lesných pozemkov orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(2) Užívateľ lesných pozemkov je povinný uviesť vlastnú evidenciu lesných pozemkov a stavieb, ktoré užíva. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) po dohode s Úradom