dnes je 14.4.2024

Input:

139/2002 Z.z., Zákon o rybárstve, v znení účinnom k 1.9.2018

139/2002 Z.z.
[zrušené č. 216/2018 Z.z.]
ZÁKON
z 15. februára 2002
o rybárstve
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
246/2003 Z.z.
1. 8. 2003
mení § 10, § 36, § 37 a dopĺňa nový § 36a
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 40 ods. 3
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
273/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa § 10 a § 39
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 4 a § 34
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby priamo alebo prostredníctvom ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov1) a k ohrozeniu genofondu rýb.2)
(2) Tento zákon upravuje aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri využívaní vôd3) na ochranu, chov a lov rýb, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu, chov a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 25 m2.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.
(2) Na účely tohto zákona
a) ryby sú všetky vodné stavovce dýchajúce žiabrami - kruhoústnice, drsnokožce, lúčoplutvovce, vodné mäkkýše, kôrovce a iné planktonické či bentické bezstavovce žijúce vo vodách, 3)
b) užívateľ je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri,
c) vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru. Vodný tok je aj slepé rameno, mŕtve rameno a odstavené rameno, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj povrchové vody umelo vzduté v koryte vodného toku. Vodný tok sú aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi,
d) rybník je ovládateľná vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou vykonávania pravidelných intenzifikačných a melioračných opatrení,
e) rybochovné zariadenie je technologické zariadenie určené výhradne na chov rýb, ako sú liahne, kanály, žľaby, silá, sádky, klietky a podobné zariadenia,
f) hospodársky chov rýb je chov rýb vykonávaný v rybníkoch, rybochovných zariadeniach a v malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb,
g) vodárenská nádrž je vodná nádrž slúžiaca na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,
h) ostatné vodné plochy sú štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, vodné nádrže lokálneho významu v parkoch, sadoch, viniciach, chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarne a priemyselné nádrže s možnosťou rybárskeho využitia.
DRUHÁ ČASŤ
RYBÁRSKE REVÍRY A RYBÁRSKE PRÁVO
§ 3
Rybárske revíry
(1) Rybársky revír je ministerstvom určená a hranicami vymedzená vodná plocha.
(2) Ministerstvo rozhodnutím vytvára z vodných tokov, vodárenských nádrží a ostatných vodných plôch rybárske revíry, vedie ich evidenciu a určuje účel ich využitia.
(3) Na účely využitia rybárskych revírov sa vody členia na vody lososové a vody kaprové:
a) lososové vody sú vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na život predovšetkým takých druhov rýb, akými sú pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario), pstruh dúhový