dnes je 14.4.2024

Input:

136/2010 Z.z., Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 20.5.2018

136/2010 Z.z.
Zákon
z 3. marca 2010
o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
301/2012 Z.z.
1. 11. 2012
mení a dopĺňa § 20, prílohu a poznámku pod čiarou
335/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 17 a poznámku pod čiarou
106/2018 Z.z.
20. 5. 2018
dopĺňa § 1 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti poskytovateľov služieb, práva príjemcov služieb, dozor nad poskytovateľmi služieb, činnosť jednotných kontaktných miest a spoluprácu s orgánmi iných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát”).
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie
a) nehospodárskych služieb poskytovaných vo všeobecnom záujme,1)
b) finančných služieb,2)
c) elektronických komunikačných služieb, sietí a súvisiacich zariadení,3)
d) služieb agentúr dočasného zamestnávania,4)
e) zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,5)
f) audiovizuálnych služieb, multimediálnych služieb a rozhlasového vysielania,6)
g) sociálnych služieb súvisiacich so sociálnym ubytovaním, starostlivosťou o deti a podporou rodín a osôb v trvalej alebo dočasnej núdzi,7) ktoré sa neposkytujú za účelom dosiahnutia zisku,
h) súkromných bezpečnostných služieb,8)
i) služieb notárov a súdnych exekútorov.9)
(3) Tento zákon sa ďalej nevzťahuje na
a) prevádzkovanie dráhovej, leteckej, cestnej a námornej dopravy10) a na vykonávanie činností v súvislosti s technickými kontrolami vozidiel, emisnými kontrolami motorových vozidiel a kontrolami originality vozidiel,10a)
b) prevádzkovanie hazardných hier,
c) uznávanie odborných kvalifikácií podľa osobitných predpisov.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) službou akákoľvek samostatne zárobková činnosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnej povahy alebo činnosť v oblasti slobodných povolaní, ktorá je príjemcovi služby poskytovaná spravidla za odplatu, činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,11)
b) usadeným poskytovateľom služby fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky alebo práva iného členského štátu so sídlom, ústredím alebo hlavným miestom vykonávania podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ktorá ponúka alebo poskytuje službu a je usadená v Slovenskej republike,
c) usadením poskytovanie služby na neurčitý čas prostredníctvom prevádzkarne, kancelárie alebo priestorov súvisiacich s výkonom činnosti, kde je služba skutočne poskytovaná,
d) cezhraničným poskytovateľom služby poskytovateľ služby, ktorý je usadený v inom členskom štáte a v Slovenskej republike poskytuje služby príležitostne; pre určenie príležitostného poskytovania služby sa prihliada na početnosť, pravidelnosť a trvanie poskytovania služby,
e) príjemcom služby fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu alebo má priznané práva osobitným predpisom,12) a právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej alebo inej činnosti na území členského štátu a prijíma alebo mieni prijímať službu,
f) príslušným orgánom orgán verejnej správy alebo profesijnej organizácie, ktorý rozhoduje o udelení oprávnenia