dnes je 14.4.2024

Input:

110/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.2.2021

110/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. februára 2005,
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
449/2009 Z.z.
15. 11. 2009
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
47/2013 Z.z.
15. 3. 2013
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
387/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 53 novelizačných bodov
387/2018 Z.z.
1. 4. 2019
mení prílohu č. 11
29/2021 Z.z.
1. 2. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) podľa § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) podrobnosti o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
b) podrobnosti o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,
c) podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo udelenie súhlasu na premiestnenie,
d) podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu podľa § 3 zákona,
e) zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie,
f) zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje,
g) podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pôvode exemplára živočícha,
h) zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú,
i) podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona,
j) podrobnosti o záznamoch o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru podľa § 5a ods. 11 zákona,
k) podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov podľa § 15 ods. 5 písm. i) zákona,
l) zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b ods. 1 zákona,
m) podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona.
§ 2
Podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na
vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz
(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz (ďalej len žiadosť ) je uvedený v osobitnom predpise.1)
(2) Okrem údajov požadovaných podľa pokynov a vysvetliviek v tlačive žiadosti sa uvádza
a) v kolónke 6 adresa miesta povoleného na umiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu, 2) ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody,
b) v kolónke 23 použitý dopravný prostriedok, predpokladaný dátum dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu, predpokladaný určený colný úrad.
(3) K