dnes je 20.5.2024

Input:

§ 2 - Odpad

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.1 § 2 - Odpad

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Ing. Peter Gallovič; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 2

Odpad

(1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 14) povinný sa jej zbaviť.


Komentár k odseku 1

Zákon definuje pojem odpadu ako základnej kategórie, s ktorou pracuje. Odpad je stále hnuteľná vec, nikdy nie nehnuteľnosť. Odpadom môže byť aj látka. Ide o zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. Novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica”). Zákon definuje odpad na základe subjektívneho alebo objektívneho znaku. Subjektívnym znakom je to, že držiteľ sa veci zbavuje alebo sa jej chce zbaviť. Objektívnym znakom je to, že držiteľ je povinný sa jej zbaviť a takáto povinnosť mu vyplýva z tohto zákona alebo