dnes je 15.4.2024

Input:

§ 135 - Prechodné ustanovenia

20.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1 § 135 - Prechodné ustanovenia

Verlag Dashöfer


§ 135

Prechodné ustanovenia

1. Konania začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

2. Platný Program predchádzania vzniku odpadu, program Slovenskej republiky, program kraja a program obce vypracovaný podľa doterajších právnych predpisov zostáva v platnosti.


Komentár k odseku 1

V záujme zachovania právnej istoty sa ustanovuje sa, že začaté správne konania sa dokončia podľa právnych predpisov účinných v čase začatia konania.


Komentár k odseku 2

Vzhľadom na zmeny vykonané v ustanoveniach týkajúcich sa programových dokumentov sa určuje, že už vypracované dokumenty zostávajú v platnosti a nie je potrebné ich nové vypracovanie okrem prípadu uvedeného v odseku 3.

(3) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, ktorý má vypracovaný a schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov podľa doterajších právnych predpisov, je povinný vypracovať