dnes je 17.4.2024

Input:

§ 70 - Povinnosti výrobcu pneumatík

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2 § 70 – Povinnosti výrobcu pneumatík

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 70

Povinnosti výrobcu pneumatík

Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť:

  1. nakladanie s odpadovými pneumatikami vyzbieranými v príslušnom kalendárnom roku v Slovenskej republike v rozsahu svojho trhového podielu pre príslušný kalendárny rok,
  2. spätný zber odpadových pneumatík na základe písomnej zmluvy najmenej s jedným distribútorom pneumatík v každom okrese; ak o to obec požiada, uzatvorí výrobca pneumatík zmluvu aj s obcou, pričom obec určí miesto spätného zberu odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou,
  3. prevzatie odpadových pneumatík vyzbieraných v rámci spätného zberu odpadových pneumatík,
  4. odovzdanie odpadových pneumatík prevzatých podľa písmena c) prednostne do zariadenia na materiálové