dnes je 24.2.2024

Input:

§ 68 - Rozhodnutie o neexistencii vozidla

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.9 § 68 – Rozhodnutie o neexistencii vozidla

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 68

Rozhodnutie o neexistencii vozidla

(1) Držiteľ vozidla, ktoré prestalo existovať pred jeho vyradením z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu,89) alebo držiteľ vozidla, ktorý nevie preukázať, ako naložil s vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje, je oprávnený na účely takéhoto vyradenia podať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla.


Komentár k odseku 1

Ustanovenie upravuje režim vyradenia vozidla, ktoré neexistuje, z evidencie vozidiel. Ustanovenie nadväzuje na doteraz platný stav s tým rozdielom, že na vydanie potvrdenia o neexistencii vozidla sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní a podrobnosti upraví vykonávací predpis.

(2) Žiadateľ je povinný po podaní