dnes je 21.5.2024

Input:

§ 121 - Dozorná rada

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1.4 § 121 - Dozorná rada

§ 121

Dozorná rada

(1) Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie Recyklačného fondu, najmä na poskytovanie a použitie prostriedkov Recyklačného fondu a na činnosť správnej rady a riaditeľa.

(2) Dozorná rada má sedem členov, z ktorých

a) troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva, z toho dvoch na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z výrobcov a dovozcov, pričom je viazaný predloženými návrhmi,

b) troch členov vymenúva a odvoláva minister, z toho jedného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a jedného na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi,

c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií.

(3) Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.

(4) Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie