dnes je 24.2.2024

Input:

§ 123 - Riaditeľ

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1.6 § 123 - Riaditeľ

§ 123

Riaditeľ

(1) Riaditeľ je štatutárnym orgánom Recyklačného fondu; koná v mene Recyklačného fondu, pričom rozhoduje o všetkých veciach s výnimkou tých vecí, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom Recyklačného fondu vyhradené správnej rade alebo dozornej rade. Za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.

(2) Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

(3) Riaditeľ zodpovedá za

a) vedenie účtovníctva Recyklačného fondu,)

b) plnenie rozhodnutí správnej rady,

c) uvoľňovanie prostriedkov na základe rozhodnutia správnej rady na účely podľa § 128,

d) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu so žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu v súlade s rozhodnutiami správnej rady,

e) kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu,

f) vymáhanie zmluvných pokút zo zmlúv o poskytnutí