dnes je 17.4.2024

Input:

§ 122 - Zánik členstva v správnej rade a členstva v dozornej rade

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1.5 § 122 - Zánik členstva v správnej rade a členstva v dozornej rade

§ 122

Zánik členstva v správnej rade a členstva v dozornej rade

(1) Členstvo v správnej rade alebo členstvo v dozornej rade zaniká

a) jeho odvolaním,

b) vzdaním sa funkcie,

c) smrťou,

d) vyhlásením za mŕtveho alebo

e) dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie.

(2) Člena správnej rady a člena dozornej rady odvolá z jeho funkcie minister, ktorý ho vymenoval, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním,

b) neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu,

c) začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo v dozornej rade.

(3) Člena správnej rady a člena dozornej rady môže minister, ktorý ho menoval, odvolať aj z iných dôvodov ako podľa odseku 2; ak ide