dnes je 24.2.2024

Input:

§ 120 - Správna rada

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1.3 § 120 - Správna rada

§ 120

Správna rada

(1) Správna rada je najvyšší orgán Recyklačného fondu. Vykonáva správu Recyklačného fondu a riadi jeho činnosť.

(2) Správna rada má šestnásť členov, z ktorých

a) desať členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov tak, aby v nej mali svoje zastúpenie výrobcovia alebo dovozcovia za každý osobitný sektor [§ 118 ods. 2 písm. a) až j)], pričom je viazaný predloženými návrhmi,

b) jedného člena vymenúva a odvoláva minister,

c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií,

d) troch členov vymenúva a odvoláva minister na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi,

e) jedného člena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva.

(3) Členstvo v správnej rade je nezastupiteľné.

(4) Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu.

(5) Správna rada volí