dnes je 29.2.2024

Input:

§ 95 - Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.7 § 95 – Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 95

Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

(1) Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia.


Komentár k odseku 1

Stanovuje sa zodpovednosť odborne spôsobilej osoby.

(2) Na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje:

a) bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov ,

b) druhý stupeň vysokoškolského vzdelania technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania iného ako technického alebo