dnes je 14.4.2024

Input:

§ 94b - Výmaz koordinačného centra

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.6.2 § 94b – Výmaz koordinačného centra

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 94b

Výmaz koordinačného centra

(1) Ministerstvo vykoná do troch mesiacov výmaz koordinačného centra z Registra koordinačných centier, ak:

  1. koordinačné centrum o to požiada,
  2. koordinačné centrum opakovane poruší povinnosti podľa § 31 ods. 11 písm. a) až d), g) a k),
  3. koordinačné centrum predložilo ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti podľa § 94a ods. 3,
  4. koordinačné centrum poruší povinnosť podľa § 31 ods. 11 písm. q) .


Komentár k odseku 1

Ustanovenie o výmaze KC je v zákone o odpadoch účinné od 1. 1. 2018 (na základe zákona č. 292/2017 Z. z.). V súvislosti so zriadením inštitútu koordinačných centier bolo nevyhnuté v zákone upraviť podmienky registrácie koordinačného centra a podmienky jeho zrušenia. Zákon ustanovuje prípady, kedy MŽP SR vymaže KC a lehotu na výmaz.