dnes je 14.4.2024

Input:

§ 93 - Zmena autorizácie

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.5 § 93 – Zmena autorizácie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 93

Zmena autorizácie

(1) Držiteľ autorizácie je povinný požiadať ministerstvo o každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a oznámiť zmenu osobných údajov fyzickej osoby – podnikateľa, osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu alebo osobných údajov zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a to do 30 dní od vzniku zmeny. Pri zmene štatutárneho orgánu alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu podľa § 90 ods. 1 písm. a)ods. 2 písm. a)ods. 3 písm. a), § 90 ods. 4 písm. a), sa preukazuje bezúhonnosť.


Komentár k odseku 1

Ustanovenie ods. 1 sa upravilo v nadväznosti na zmeny v ustanovení § 91. Ostala zachovaná povinnosť žiadateľa o autorizáciu ohlasovať zmeny v osobných údajoch ministerstvu, ale už nie je potrebné požiadať o zmenu rozhodnutia,