dnes je 17.4.2024

Input:

§ 91 - Rozhodnutie o udelení autorizácie

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3 § 91 – Rozhodnutie o udelení autorizácie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 91

Rozhodnutie o udelení autorizácie

(1) Žiadosť o udelenie autorizácie žiadateľ podáva ministerstvu písomne v štátnom jazyku.


K odseku 1

Stanovuje sa jazyk, v ktorom sa žiadosť o udelenie autorizácie podáva.

(2) Ministerstvo autorizáciu na každú činnosť podľa § 89 ods. 1 udeľuje samostatným rozhodnutím.


K odseku 2

Pre každú autorizovanú činnosť sa vydáva samostatné rozhodnutie. 

(3) Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe - podnikateľovi obsahuje

a. obchodné meno a miesto podnikania,

b. osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,,

c. činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,

d. doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,

e. dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,

f. spôsob a postupy