dnes je 14.4.2024

Input:

§ 25 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11 § 25 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 25

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

(1) Zakazuje sa riediť a zmiešavať:

  1. jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
  2. nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a
  3. nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.


Komentár k odseku 1

Uvedené ustanovenie upravuje nakladanie s nebezpečným odpadom. Keďže nebezpečný odpad sa nepovažuje za samostatný prúd odpadu, ale za odpad s vlastnosťami, ktoré ho robia nebezpečným, zvolilo sa presunutie uvedeného ustanovenia. Nakladanie s nebezpečným odpadom primárne vychádzalo zo smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch, ktorá bola zrušená rámcovou smernicou.

(2) Odsek 1 sa neuplatní, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov:

  1. je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
  2. je v súlade s najlepšími