dnes je 24.2.2024

Input:

§ 54 - Povinnosti výrobcu obalov

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3 § 54 – Povinnosti výrobcu obalov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 54

Povinnosti výrobcu obalov

(1) Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4povinný zabezpečiť:

a) označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom,74) ak sa rozhodne obal označiť; obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním ( § 105 ods. 3 písm. m) ),

b) označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur,

c) aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu,

d) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania