dnes je 29.2.2024

Input:

§ 32 - Základné ustanovenia

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Druhý oddiel - Elektrozariadenia a elektroodpad

4.2.1 § 32 - Základné ustanovenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 32

Základné ustanovenia

(1) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu. Ustanoveniami tohto oddielu nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia,63) chemické látky64) a ekodizajn.56)


Komentár k odseku 1

Definujú sa všetky základné pojmy v oblasti nakladania s elektroodpadmi, ako aj subjekty na ktoré sa vzťahujú povinnosti v jednotlivých ustanoveniach zákona. Podľa odseku 1 sa všeobecné ustanovenia navrhovaného zákona vzťahujú na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania odpadov.

(2) Ustanovenia tohto oddielu sa