dnes je 15.4.2024

Input:

Návrh novely zákona o vodách od 1.1.2018

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.7 Návrh novely zákona o vodách od 1.1.2018

Mgr. Natália Vavrovičová


V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh zákona Ministerstva životného prostredia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona”) ako iniciatívny materiál.

Od roku 2008 bol vodný zákon viackrát novelizovaný, kvôli transponovaniu právnych ustanovení Európskej únie do práva Slovenskej republiky. Z uplatňovania vodného zákona v praxi Slovenskou inšpekciou životného prostredia a orgánmi štátnej vodnej správy -