dnes je 15.4.2024

Input:

Zberný dvor z pohľadu povinností podnikateľského subjektu v roku 2018

12.4.0218, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.15 Zberný dvor z pohľadu povinností podnikateľského subjektu v roku 2018

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.

Na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje zákon o odpadoch, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Podľa § 82 zákona o odpadoch môže