dnes je 15.4.2024

Input:

§ 87 - Finančné zabezpečenie

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4 § 87 – Finančné zabezpečenie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 87

Finančné zabezpečenie

(1) Ministerstvo určí finančné zabezpečenie formou finančnej zábezpeky (ďalej len „kaucia“) alebo rovnocenného poistenia podľa osobitného predpisu,119) v prípade, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu; ministerstvo určí dodatočné finančné zabezpečenie v prípade ustanovenom v osobitnom predpise.119)


Komentár k odseku 1

V súlade s čl. 6 nariadenia č. 1013/2006 každá preprava odpadu, pre ktorú sa vyžaduje oznámenie, podlieha požiadavke finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia, ktoré pokrývajú náklady na dopravu, náklady na zhodnotenie alebo zneškodnenie vrátane všetkých potrebných predbežných činností a náklady na skladovanie počas 90 dní,