dnes je 17.4.2024

Input:

§ 115 - Priestupky

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 § 115 – Priestupky

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 115

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:

 1. koná v rozpore s § 6 ods. 6,
 2. nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom [ § 12 ods. 1 a 2 ],
 3. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [ § 13 písm. a) ],
 4. zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [ § 13 písm. b)],
 5. koná v rozpore s § 13 písm. g), h),
 6. koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j),
 7. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
 8. koná v rozpore s § 33 písm. b),
 9. koná v rozpore s § 38 ods. 1,
 10. koná v rozpore s § 43 ods. 3,
 11. nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1,
 12. nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
 13. nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
 14. uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená