dnes je 17.4.2024

Input:

§ 114 - Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11 § 114 – Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 114

Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

(1) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie:

a) zmeniť, ak:

1. to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,

2. dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,

3. sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,

b) zrušiť:

1. v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,

2. ak používané technické zariadenie nie je schopné zabezpečiť plnenie podmienok na ochranu životného prostredia určené vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v