dnes je 24.2.2024

Input:

§ 66 - Určené pracovisko

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.7 § 66 – Určené pracovisko

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 66

Určené parkovisko

(1) Určené parkovisko určuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) alebo na spracovanie starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. c); ak je žiadosť o určenie určeného parkoviska súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel, tento orgán môže určené parkovisko určiť v rozhodnutí, ktorým súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva.


Komentár k odseku 1

Zákon ustanovuje, ktorý orgán a za akých podmienok určuje určené parkovisko.

(2) Určené parkovisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia, ani