dnes je 24.2.2024

Input:

§ 53 - Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2 § 53 – Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 53

Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

(1) Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, recyklácie a organickej recyklácie a spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami. 73)


Komentár k odseku 1

Stanovujú sa zákonné požiadavky na navrhovanie, výrobu, uvádzanie na trh a distribúciu obalov. 

(2) Zámerným zavedením olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu (ďalej len „ťažké kovy”) je ich použitie pri výrobe z dôvodu potreby ich prítomnosti v obale na zabezpečenie požadovanej vlastnosti, vzhľadu alebo kvality obalu; za zámerné zavedenie