dnes je 9.12.2023

Input:

§ 101 - Povinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2 § 101 – Povinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 101

Povinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov

Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov je povinná

  1. oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti,
  2. dodržiavať podmienky výkonu posudkovej činnosti ustanovené podľa tohto zákona,
  3. zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať nové overenie odbornej posudkovej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
  4. na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doplniť odborný posudok, ktorý vydala,
  5. zaslať ministerstvu