dnes je 29.2.2024

Input:

§ 97 - Udeľovanie súhlasu

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Druhý oddiel - Súhlasy

8.2.1 § 97 – Udeľovanie súhlasu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 97

Udeľovanie súhlasu

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na

a. prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)

b. zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)

c. prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem

1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie