dnes je 15.4.2024

Input:

§ 8 - Základné ustanovenia

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 § 8 - Základné ustanovenia

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 8

Základné ustanovenia

(1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program”) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva, obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.


Komentár k odseku 1

Predmetné ustanovenie je takmer totožné s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Súčasne bol ale program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov novým zákonom o odpadoch od 1. 1. 2016 zrušený. Program odpadového hospodárstva