dnes je 24.2.2024

Input:

Spracovanie, zber a odstránenie elektroodpadu

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.18 Spracovanie, zber a odstránenie elektroodpadu

Ing. Juraj Válek, PhD.


Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je špecifikované spracovanie elektroodpadu, spätný zber, oddelený zber ako aj zberné miesto elektroodpadu a zberový podiel. Taktieź je dôležité odstránenie ktoré môže byť manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické.

Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie nebezpečných látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť. Pričom spracovateľom elektroodpadu je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu.

Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností