dnes je 14.4.2024

Input:

§ 110 - Slovenská obchodná inšpekcia

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7 § 110 – Slovenská obchodná inšpekcia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 110

Slovenská obchodná inšpekcia

(1) Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:

a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povinností vo vzťahu k spotrebiteľovi okrem prvovýroby, uvedených v § 25 ods. 13, § 34 ods. 1 písm. a) až d), § 43 ods. 1, § 45 ods. 1 písm. a) až d), § 45 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 5, § 55, 56, § 61 ods. 1 písm. a) až c) a h) a v § 79 ods. 8, § 79 ods. 10 písm. a) a b), § 79 ods. 21 písm. d), ak ide o zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nie sú odpadom podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,143)

b) ukladá pokuty (§ 117) za porušenia povinností podľa písmena a),

c) v