dnes je 15.4.2024

Input:

§ 108 - Okresný úrad

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 § 108 – Okresný úrad

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 108

Okresný úrad

(1) Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:

  1. vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
  2. vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 5 a 9, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14,
  3. vykonáva registráciu, vedie a zverejňuje zoznam registrovaných osôb podľa § 98,
  4. schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktorý nepresahuje územný obvod okresného úradu, a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,142)
  5. vedie evidenciu:

1. ohlásení podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. m),

2. evidenčných listov podľa § 19 ods. 1 písm.