dnes je 17.4.2024

Input:

§ 104 - Základné ustanovenie

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1 § 104 - Základné ustanovenie

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 104

Základné ustanovenie

Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú

a) ministerstvo,

b) inšpekcia,

c) okresný úrad v sídle kraja,

d) okresný úrad,

e) obec,

f) Slovenská obchodná inšpekcia,

g) colný úrad,

h) Kriminálny úrad finančnej správy.


Komentár k § 104

Zákon ustanovuje orgány štátnej správy odpadového hospodárstva. MŽP SR je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorého postavenie bližšie upravuje § 105 zákona. SIŽP je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, ktorej postavenie bližšie upravuje § 106 zákona. Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad sú orgány miestnej štátnej správy odpadového hospodárstva.

Z dôvodu výkladových nejasností, či obec je orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, aj keď vykonáva štátnu správu v oblasti odpadového hospodárstva, je § 104 upravený jednoznačne.