dnes je 23.2.2024

Input:

§ 74 - Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.2 § 74 – Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 74

Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov

(1) Výrobca neobalových výrobkov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť:

a) zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v plnom rozsahu, najmenej vo výške cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3 a

b) informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov.


K odseku 1

Odsek 1 ustanovuje základnú povinnosť pre výrobcu neobalových výrobkov nad rámec všeobecných povinností, ktoré musí plniť už na základe § 27 ods. 4. Ide o povinnosť, ktorej podstatou je zavedenie princípu, v rámci