dnes je 24.2.2024

Input:

§ 52 - Základné ustanovenie

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1 § 52 – Základné ustanovenie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 52

Základné ustanovenie

(1) Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom:

a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,

b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.


K odseku 1

Vymedzuje sa pôsobnosť štvrtého oddielu – Obaly a odpady z obalov.

(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky druhy obalov a na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, bez ohľadu na miesto ich vzniku, na ich používanie a na použitý materiál.


K odseku 2

Vymedzuje sa rozsah pôsobnosti požiadaviek štvrtého