dnes je 9.12.2023

Input:

§ 1 - Predmet úpravy

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 § 1 - Predmet úpravy

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje:

  1. programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
  2. opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
  3. práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
  4. rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
  5. nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
  6. nakladanie s komunálnym odpadom,
  7. cezhraničný pohyb odpadov,
  8. informačný systém odpadového hospodárstva,
  9. pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
  10. zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.


Komentár k odseku 1

§ 1 ods. 1 je predmet zákona upravený pozitívne. Toto ustanovenie vymedzuje, na čo sa zákon vzťahuje, čo upravuje a ustanovuje. Predmet zákona je upravený oproti rozsahu v zákone č. 223/2001 Z.