dnes je 14.4.2024

Input:

§ 132

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2 Druhá hlava - Zrušenie recyklačného fondu

11.2.1 § 132

§ 132

  1. Recyklačný fond sa zrušuje k 31. decembru 2016.

  2. Recyklačný fond sa zrušuje bez právneho nástupcu. Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje do likvidácie.

  3. Ak tento zákon v § 133 a 134 neustanovuje inak, na likvidáciu Recyklačného fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.) Ustanovenia osobitného predpisu) sa nepoužijú.


Komentár

V uvedených odsekoch sa ustanovuje dátum a proces zrušenia Recyklačného fondu.