dnes je 17.4.2024

Input:

§ 128 - Použitie prostriedkov Recyklačného fondu

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.3.2 § 128 - Použitie prostriedkov Recyklačného fondu

§ 128

Použitie prostriedkov Recyklačného fondu

(1) Prostriedky Recyklačného fondu možno v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva použiť na

a) úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel,

b) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držiteľ nie je známy alebo neexistuje,

c) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska,

d) úhradu výdavkov spojených so správou Recyklačného fondu vrátane činnosti sekretariátu Recyklačného fondu,

e) úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu,

f) propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,

g) zber a zhodnotenie odpadových pneumatík z miest identifikovaných obcou, na