dnes je 29.2.2024

Input:

§ 73 - Základné ustanovenia

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7 Siedmy oddiel - Neobalové výrobky a odpad z nich

4.7.1 § 73 – Základné ustanovenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 73

Základné ustanovenia

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na neobalové výrobky uvedené v odseku 3, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike, a na nakladanie s odpadom z nich, ktorý bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.


K odseku 1

Vymedzenie pôsobnosti ôsmeho oddielu. Tento oddiel zákona upravuje iba nakladanie s odpadom z neobalových výrobkov, ktorý je komunálnym odpadom.

(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na neobalové výrobky uvedené v odseku 3 a odpad z nich všeobecné ustanovenia tohto zákona.


K odseku 2

Tento oddiel zákona sa nevzťahuje na neobalové výrobky, z ktorých nebude komunálny odpad.

(3) Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a