dnes je 29.2.2024

Input:

§ 82 - Zberný dvor

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 § 82 – Zberný dvor

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 82

Zberný dvor

(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore,

a) ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom, 

b) ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.


Komentár k odseku 1

Súčasťou systému triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu sú aj zberné dvory. Na zberné dvory nemožno odovzdávať zmesový komunálny odpad. Pozri aj definíciu v § 80 ods. 6Náklady na zber odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajú výrobcovia (§ 81 ods. 11), náklady na triedený zber odpadov mimo rozšírenej zodpovednosti výrobcov hradí obec z miestneho poplatku (§ 81 ods. 10), preto sa ustanovuje, že fyzická osoba z príslušnej obce môže oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu