dnes je 15.4.2024

Input:

372/1990 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch, v znení účinnom k 15.3.2024

372/1990 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28.augusta 1990
o priestupkoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
195/2000 Z.z.
1. 7. 2000
ruší § 36 ods. 1 písm. b), d) a e)
211/2000 Z.z.
1. 1. 2001
dopĺňa nový § 42a, mení § 68
367/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení § 24 a § 52
122/2001 Z.z.
5. 4. 2001
mení a dopĺňa § 49
223/2001 Z.z.
1. 7. 2001
ruší § 47 ods. 1 písm. h)
253/2001 Z.z.
1. 8. 2001
mení § 35 a § 50
490/2001 Z.z.
1. 12. 2001
mení, 8 novelizačných bodov
507/2001 Z.z.
1. 1. 2002
ruší § 36
441/2001 Z.z.
1. 7. 2003
ruší § 54, mení § 52 a § 86
139/2002 Z.z.
1. 4. 2002
ruší § 35 písm. c) a f)
422/2002 Z.z.
1. 10. 2002
mení § 68
430/2003 Z.z.
1. 11. 2003
mení a dopĺňa § 22
510/2003 Z.z.
1. 5. 2004
mení a dopĺňa § 22
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 20 a § 52
534/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 23, § 58 a § 86
364/2004 Z.z.
1. 7. 2004
ruší § 34
533/2004 Z.z.
1. 11. 2004
ruší § 39,§ 40, dopĺňa § 47
656/2004 Z.z.
1. 1. 2005
ruší § 41
570/2005 Z.z.
1. 1. 2006
ruší § 43 a § 43a
650/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 50 ods. 1
211/2006 Z.z.
1. 5. 2006
dopĺňa § 9
224/2006 Z.z.
1. 7. 2006
mení § 42 ods. 1
250/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení § 24, § 58, § 86
547/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 86
86/2008 Z.z.
1. 4. 2008
dopĺňa § 58, § 86
245/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení § 31
298/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 21 a § 88
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 19 novelizačných bodov
479/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení § 47
491/2008 Z.z.
15. 12. 2008
dopĺňa § 47
8/2009 Z.z.
1. 2. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov, § 88a
70/2009 Z.z.
1. 4. 2009
dopĺňa § 86
72/2009 Z.z.
1. 4. 2009
dopĺňa § 9
191/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 23 a § 58
206/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení § 32
387/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 89 a § 96
465/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa § 47
513/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 23 a § 52
60/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení § 86
433/2010 Z.z.
1.12. 2010
mení § 52 a § 58
547/2010 Z.z.
1.1. 2011
mení a doplňa 5 novelizačných bodov
8/2009 Z.z.
1. 1. 2011
dopĺňa § 88
313/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa § 14 a § 22
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení § 29
79/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
96/2012 Z.z.
1. 7. 2012
dopĺňa § 86 a poznámku pod čiarou
31/2013 Z.z.
26. 2. 2013
mení § 9 odsek 5
80/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení § 9 a § 10
94/2013 Z.z.
1. 6. 2013
mení § 24
299/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa § 47 a poznámku pod čiarou
388/2013 Z.z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa § 22 a § 61
417/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
474/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
1/2014 Z.z.
1. 2. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
204/2014 Z.z.
1. 8. 2014
mení § 29 a § 86
374/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení 1 novelizačný bod
397/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 49
430/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 4 novelizačné body
311/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 22 a poznámku pod čiarou
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa § 42b a poznámku pod čiarou
393/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
338/2020 Z.z.
1. 12. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
146/2021 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
412/2021 Z.z.
15. 11. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
246/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
183/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení § 22
330/2023 Z.z.
2. 1. 2024
mení a dopĺňa 3 novelizačné boody
40/2024 Z.z.
15. 3. 2024
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.
ČASŤ I
VŠEOBECNÁ ČASŤ
§ 2
Pojem priestupku
(1) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.
(2) Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia
a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
b) nebezpečenstvo spôsobom priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.
Zavinenie
§ 3
Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.
§ 4
(1) Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a) vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, alebo
b) nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
(2) Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a) chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo
b) vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený.
(3) Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery povinný.
§ 5
Vek a nepríčetnosť
(1) Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil štrnásty rok svojho veku.
(2) Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto pre duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohol rozpoznať, že ide o porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom, alebo nemohol ovládať svoje konanie. Zodpovednosti sa však nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol, hoci len z nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky. 1)
§ 6
Zodpovednosť za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe
Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten, kto za právnickú osobu konal alebo mal konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz.
Pôsobnosť zákona
§ 7
(1) Zodpovednosť za priestupok sa posudzuje podľa zákona účinného v čase spáchania priestupku; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
(2) Páchateľovi možno uložiť len taký druh sankcie, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď sa o priestupku rozhoduje.
(3) O ochrannom opatrení sa rozhodne podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje.
§ 8
(1) Podľa tohto alebo iného zákona sa posudzuje priestupok, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky.
(2) Podľa tohto zákona sa