dnes je 14.4.2024

Input:

311/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

311/1992 Zb.
[zrušené č. 401/1998 Z.z.]
Z Á K O N
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Poplatková povinnosť
Poplatok podľa tohto zákona platia právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú veľké, stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia.1)
§ 2
Orgány štátnej správy ochrany ovzdušia
(1) Príslušný obvodný úrad životného prostredia2) rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje veľký a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja”).
(2) Obec3) rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja”).
§ 3
Výška poplatku
(1) Výška poplatku prevádzkovateľa veľkého a stredného zdroja sa určuje na obdobie jedného roka pre všetky druhy vypúšťaných znečisťujúcich látok podliehajúcich poplatkovej povinnosti uvedených v časti A prílohy tohto zákona (ďalej len „znečisťujúce látky”) spôsobom upraveným v § 4 tohto zákona.
(2) Z poplatku určeného podľa odseku 1 bude prevádzkovateľ platiť:
20 % v roku 1992
40 % v roku 1993
60 % v rokoch 1994 a 1995
80 % v rokoch 1996 a 1997
100 % od roku 1998 vrátane.
(3) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 10 000 Kčs úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
§ 4
Výpočet poplatku
(1) Poplatok pozostáva zo základného poplatku a prirážky a určuje sa podľa sadzieb poplatkov uvedených v časti B prílohy tohto zákona.
(2) Základný poplatok za jednotlivú znečisťujúcu látku vypúšťanú veľkým alebo stredným zdrojom sa určí súčinom množstva vypúšťanej znečisťujúcej látky zisteného podľa skutočnosti uplynulého roka a výškou sadzby podľa časti B prílohy tohto zákona.
(3) K základnému poplatku podľa odseku 2 sa pripočíta prirážka vo výške 50 % tohto poplatku, ak veľký alebo stredný zdroj nedodržal určený emisný elimit. Prirážka sa vypočíta za obdobie splátok, určených podľa § 5 ods. 3, v ktorom bol prekročený emisný limit.4)
(4) Poplatok prevádzkovateľa veľkých a stredných zdrojov sa rovná súčtu poplatkov za jednotlivé znečisťujúce látky a jednotlivé zdroje. Takto určená výška poplatku sa upraví podľa § 3 ods. 2 tohto zákona.
(5) Poplatok pri horiacich alebo zaparených plochách, skládkach a plochách s únikom znečisťujúcich látok sa určí súčinom množstva znečisťujúcich látok zistených odborným odhadom a sadzby podľa časti B prílohy tohto zákona. Platí sa iba základný poplatok podľa odseku 2.
(6) Poplatok sa zaokrúhľuje na celých 100 Kčs smerom dole.
§ 5
Oznamovanie údajov a spôsob platenia poplatku
(1) Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja je povinný oznámiť každorone do 15. februára obvodnému úradu životného prostredia a organizácii určenej Slovenskou komisiou pre životné prostredie úplné a pravdivé údaje potrebné pre určenie výšky poplatku podľa skutočnosti uplynulého roka a výpočet poplatku za každý zdroj. Údaje potrebné pre určenie výšky poplatku sú uvedené v prílohe C tohto zákona.